تحصیل در روسیه

تحصیل در رشته پزشکی

نحوه پذیرش و هزینه های دانشگاه و غیره

دوره زبان روسی

 دوره پادفک ، آموزش زبان روسی در روسیه

تحصیل به زبان انگلیسی

بدون یادگیری زبان روسی در روسیه تحصیل کنید